Coaching

Å nærme seg potensialet sitt

Coaching er et mektig mentalt verktøy. Det er måten man bruker evnene sine på og ikke evnene i seg selv som er utslagsgivende for om man lykkes. Coaching hjelper deg med å spille de kortene du sitter med på best mulig måte. Jobber du målrettet, systematisk og regelmessig vil coaching være en investering i karriere, arbeidsprestasjoner og livskvalitet. Det vil stimulere til mental vekst som er en sjelssettende opplevelse for et hvert menneske. 

 

Hva kjennetegner folk som lykkes og hva kan vi lære av dem?

Det personlighetstrekket som går igjen hos folk som lykkes er planmessighet. En forutsetning for å lykkes er at du har en plan med konkrete og realistiske mål. Å ha en visjon med et veikart for fremtiden er et nøkkelellement til suksess og et godt liv. Visjoner gir fokus og fokus gir mening og målrettet handling. En annen viktig faktor er forpliktelse. Du forplikter deg ikke bare til konkrete mål, men til en prosess. Uansett motgang og nedturer så må du holde retningen. Fokus er ikke arbeidsmengde, fokus er alltid retningen. Dette er en utfordring, men det er dette som kjennetegner folk som lykkes. Selv om verden rundt dem raser sammen, holder de retningen, de lar ikke omstendighetene eller fortiden styre fremtiden og skjebnen deres. De har en dyp erkjennelse av at skjeben til et menneske er summen av valgene det tar. En annen viktig faktor er motstandsdyktighet. Hvilke mentale strategier, teknikker og verktøy har du i møte med motgang og utfordrende situasjoner? Følelser kan herje vilt med oss mennesker og gjøre at vi mister fokus og motivasjon. Særlig aktuelt i denne sammenhengen er selvfølelse og mestring. Mange av oss er i alt for stor grad avhengig av ytre tilførsel av anerkjennelse og aksept for å opprettholde en stabil selvfølelse og mestringstro. Med trening vil selvfølelsen og mestringstroen i større grad fungere stabilt uavhengig av menneskene og omstendighetene rundt deg. 

 

Ressurser og potensialer

Coaching fokuserer på ressursene og potensialene i oss mennesker og har mye til felles med positiv psykologi, en gren innen psykologien og motsats til psykiatrien. Vi mennesker er fulle av ressurser og potensialer som er ment å brukes. Alle har noe de er god på, men alt for mange går dessverre gjennom livet med uforløste ressurser og potensialer. At man ikke blir lykkelig av dette sier seg selv. Følelsen av tvil er ofte dominerende i forhold til hvilke mål vi setter oss og når vi gir opp. Typisk tviler vi på om vi er gode nok og om vi har det som trengs. Alt for ofte forvandles derfor naturgitt aktivitet og utstrekning i oss mennesker til passivitet og tilbaketrekning. Å la tvilen styre livene våre er i liten grad hensiktsmessig. Da skaper vi det vi frykter. Det er viktig at vi endrer på dette. Med systematisk trening kan vi opparbeide kontroll over følelsene og tankene som trekker oss ned. Coaching er et mentalt verktøy som tilbyr individuelle tester, strategier og teknikker som kan brukes på alle arenaer i livet, ikke bare i yrkesliv og karriere. Coaching vil kunne hjelpe deg med å nå de målene du setter deg, slik at du skritt for skritt kan nærme deg det livet som er riktig for deg. Jobber du systematisk og tar de riktige valgene, er det nær sagt umulig å stå stille. 

 

Hvem er jeg, hva vil jeg og hvordan skal jeg komme dit?

En feil mange gjør når de lager en plan med mål for fremtiden, er at de tar for gitt at de vet hva de vil. Selvforståelsen vår preges ofte av selvbedrag. Ser du tilbake på livet ditt vil du mest sannsynlig finne nok av eksempler på dette. I denne samenheng er viktig å forstå skillet mellom grunner og årsaker

Med grunner menes individets beveggrunner dvs. slik individet forstår seg selv. Med årsaker menes underliggende ofte underbevisste psykologiske motiver. Coaching hos oss handler primært om å forløse ressursene, potensialene og mulighetene dine gjennom vitenskapelige psykologiske tester, samtaler, fokusering og visualisering. Det handler imidlertid også om å rydde opp i det som står i veien for coachingen når dette er nødvendig. Det som er sikkert er at du alltid kan få det bedre, men at dette ikke skjer av seg selv. I alle fins en del som vil noe mer, en naturgitt del som ønsker å vokse. Et godt liv handler om å se, akseptere og handle på dette.