DIVA 2.0 (diagnostisk intervju for utredning av AD/HD hos voksne)

DIVA 2.0 inneholder en liste over vanlige, realistiske eksempler som skal gjøre det enklere å evaluere de 18 symptomkriteriene for AD/HD både i barndom og voksen alder.

AD/HD

AD/HD hos voksne er underdiagnostisert. Har du mistanke om at du kan ha AD/HD vil du kartlegges for dette hos oss. Fyller du kriteriene for AD/HD anbefales medikamentell behandling (Ritalin, Concerta, Metamina, Attentin, Strattera, Elvanse m.m.). Mange som har levd med en udiagnostisert AD/HD får et bedre liv med medisiner. Når uroen, uoppmerksomheten og impulsiviteten dempes, opplever mange at de faller på plass. En vanlig opplevelse for mange er at den gode utgaven av seg selv de tidligere bare glimtvis har klart å være kommer tydeligere frem (default mode).                           

 

Problemer og funksjon

Langtidsstudier viser at AD/HD hos voksne har negative konsekvenser for sosioøkonomiske forhold som utdanning, jobb og privat økonomi. Økt risiko for funksjonsvansker, sykdomsbelastning og spesielt rusmiddelbruk er også vanlig. I en studie fant man at voksne med AD/HD ble oppsagt tre ganger så ofte som voksne uten denne lidelsen. De hadde også flere seksualpartnere og hyppigere uttrygg sex. AD/HD er også forbundet med høy ulykkesstatistikk særlig i forbindelse med bilkjøring. I fengselspopulasjoner viser studier en overhyppighet av innsatte med AD/HD. Data som dette peker i retning av at AD/HD kan være et alvorlig handikap og at det bør være et viktig helsepolitisk mål å fange opp og behandle voksne med AD/HD.

 

Kliniske kjennetegn                                                                                                          

Kjernesymptomene på AD/HD er vansker med oppmerksomhet, indre uro/rastløhet og impulsivitet. Skaper disse betydelige problemer i hverdagen og har vart i minst et halvt år anbefales AD/HD-screening. De med AD/HD diagnose har typisk tilleggsdiagnoser/tilleggsvansker. At et liv med AD/HD fører til tilleggsproblemer, andre psykiske plager og i verste fall en livsstil som i liten grad koder for livskvalitet, aktualiserer alvorlighetsgraden AD/HD representerer. Per i dag blir AD/HD forstått som en nevrogenetisk forstyrrelse som typisk fører til funksjonsnedsettelse. Vi vet ikke hvordan AD/HD oppstår, men en ubalanse i hjernens signalveier kan være en årsak som fører til dysregulering i hjernens eksekutive funksjoner med for lite hemmende krefter som hovedproblem.

 

Behandling av AD/HD hos voksne

Medikamentell behandling har tradisjonelt hatt god virkning på AD/HD. Bruk av sentralstimulerende stoffer som metylfenidat og amfetamin er ofte et nødvendig tiltak i et helhetlig behandlinsopplegg. AD/HD medikamenter virker ikke på alle. Elvanse er en ny type behandling for AD/HD med en unik virkningsmekanisme. Elvanse inntas som kapsel eller oppløst i et glass vann, én gang om dagen og antas å virke ved å øke tilgjengeligheten av nevrotransmittere som regulerer aktivitetsnivå, oppmerksomhet og konsentrasjon. Elvanse har vært godkjent i USA og Canada siden 2007 og 2010.