DIVA 2.0 (diagnostisk intervju for utredning av AD/HD hos voksne)

DIVA 2.0 inneholder en liste over vanlige, realistiske eksempler som skal gjøre det enklere å evaluere de 18 symptomkriteriene for AD/HD både i barndom og voksen alder.

AD/HD

AD/HD hos voksne er underdiagnostisert. Har du mistanke om at du kan ha AD/HD vil du kartlegges for dette hos oss. Fyller du kriteriene for AD/HD anbefales medikamentell behandling (Ritalin, Concerta, Metamina, Attentin, Strattera, Elvanse, Aduvanz, Intunive, Adderall m.m.). Mange som har levd med en udiagnostisert AD/HD får et bedre liv med medisiner. Når uroen, uoppmerksomheten og impulsiviteten dempes, opplever mange at de faller på plass. En vanlig opplevelse for mange er at den gode utgaven av seg selv de tidligere bare glimtvis har klart å være kommer tydeligere frem (default mode).                           

Problemer og funksjon                                                                               

Langtidsstudier viser at AD/HD hos voksne har negative konsekvenser for sosioøkonomiske forhold som utdanning, jobb, økonomi, helse m.m.. Økt risiko for funksjonsvansker, sykdomsbelastning og spesielt rusmiddelbruk er også vanlig. I en studie fant man at voksne med AD/HD ble oppsagt tre ganger så ofte som voksne uten denne lidelsen. De hadde også flere seksualpartnere og hyppigere uttrygg sex. AD/HD er også forbundet med høy ulykkesstatistikk særlig i forbindelse med bilkjøring. I fengselspopulasjoner viser studier en overhyppighet av innsatte med AD/HD. Data som dette peker i retning av at AD/HD kan være et alvorlig handikap og at det bør være et viktig helsepolitisk mål å fange opp og behandle voksne med AD/HD.

 

Kliniske kjennetegn                                                                                           

Kjernesymptomene på AD/HD er vansker med oppmerksomhet, indre uro/rastløhet og impulsivitet. Skaper disse betydelige problemer i hverdagen og har vart i minst et halvt år anbefales AD/HD-screening. De med AD/HD diagnose har typisk tilleggsdiagnoser/tilleggsvansker. At et liv med AD/HD fører til tilleggsproblemer, andre psykiske plager og i verste fall et liv som i liten grad gir livskvalitet, aktualiserer alvorlighetsgraden AD/HD representerer. Per i dag blir AD/HD forstått som en nevrogenetisk forstyrrelse som medfører funksjonsnedsettelse, ADHD er altså noe du er født med, ikke en konsekvens oppvekstmiljø eller bakgrunn.

 

Behandling av AD/HD hos voksne                                                       

Medikamentell behandling av ADHD virker og hjelper de fleste. For de med ADHD som ikke har effekt av medikamentell behandling handler det om at man ikke har funnet rett medikament og dose.  

 

Intervju med Russel Barkley, autoritet nummer 1 på ADHD

https://www.youtube.com/watch?v=AIj22vhKxQQ